commodity prices 15.09.2023 marketing yard na bhav|unja BHAV | saurashtra aajn bajar bhav.